1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kabinyakcesoria.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Agnieszka Czyż prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „e-kabina” Agnieszka Czyż, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres: ul. Kącik 2, 32-700 Bochnia, NIP: 8681221811; REGON: 368482620, e-mail: sklep@kabinyakcesoria.pl (zwana dalej: „Sprzedawcą”).

 

 1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

 1. Sprzedawca zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

1)   rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)   składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3)   korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

6. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów, których podanie jest niezbędne do:

1) rejestracji konta w Sklepie Internetowym:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

 

2) składania zamówienia w Sklepie Internetowym:

- imię i nazwisko

- płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)

- adres dostawy

- numer telefonu

- adres e-mail

a w przypadku przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

- firmę Przedsiębiorcy

- numer NIP

 

3) skorzystania z usługi formularza kontaktowego:

           - adres e-mail;

           - imię i nazwisko

 

4)   skorzystania z usługi transkrypcji czatu:

- adres e-mail

 

 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

 1. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta, niepodanie danych w formularzu kontaktowym i transkrypcji chatu uniemożliwia kontakt z Klientem, zaś w przypadku składania zamówienia uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

 1. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane:

1)   organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów - jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,

2)   podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzonej działalności na zlecenie Sprzedawcy, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, dostawcom towarów, podmiotom świadczącym usługi płatnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,

3)   bankom - w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

4)   podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne - w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, powodującej skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływającej na osoby, których dane są przetwarzane.

 

 1. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

1)   w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata,

2)   w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.

 

 1. Wszystkim Klientom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 

1)  prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Sprzedawcę danych),

2)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

3)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”),

4)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)  prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Klienta celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Klienta w Sklepie Internetowym, a dane Klienta nie będą przez przetwarzane przez Sprzedawcę;

6)  prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

7)  w przypadku, gdy Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie Klientowi przysługuje prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

 1. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych Klient może zgłaszać w wybrany przez siebie sposób:

1)   wiadomości e-mail na adres: sklep@kabinyakcesoria.pl,

2)   telefonicznie: 512 993 432,

3)   poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie Internetowym,

4)   listownie na adres: ul. Kącik 2, 32-700 Bochnia.

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.