REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ WRAZ Z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I.   Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient (Klienci) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu;
 2. Sprzedawca - Agnieszka Czyż prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „e-kabina” Agnieszka Czyż, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres: ul. Kącik 2, 32-700 Bochnia, NIP: 8681221811; REGON: 368482620, email: sklep@kabinyakcesoria.pl, telefon 512 993 432;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość wraz z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.kabinyakcesoria.pl/, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia;
 5. Towar (Towary) – produkt lub produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Agnieszką Czyż prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "e-kabina" Agnieszka Czyż z siedzibą w Bochni a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego;
 7. Umowa świadczenia usług – umowa zawarta pomiędzy Agnieszką Czyż prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „e-kabina” Agnieszka Czyż a Klientem w przedmiocie korzystania ze Sklepu internetowego;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 287 z późn. zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogę elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 344);
 10. Zamówienie (Zamówienia) – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 11. Konsument (Konsumenci) – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. Przedsiębiorca (Przedsiębiorcy) na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II.   Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez: Agnieszkę Czyż prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „e-kabina” Agnieszka Czyż, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki adres: ul. Kącik 2, 32-700 Bochnia, NIP: 8681221811; REGON: 368482620.
 3. Sklep internetowy działa pod adresem: http://www.kabinyakcesoria.pl/
 4. Sprzedawca  świadczy w Sklepie internetowym drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. rejestracja i logowanie Klienta do Sklepu internetowego;
  2. założenie i prowadzenie konta Klienta;
  3. wyszukiwanie Towaru przy wykorzystaniu wbudowanej w Sklepie internetowym wyszukiwarki;
  4. dodawanie wybranych Produktów do koszyka zakupowego;
  5. złożenie Zamówienia;
  6. kontaktowanie się ze Sprzedawcą za  pośrednictwem Chat.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie opcje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2;
  2. włączona obsługa Java Script;
  3. aktywny adres e – mail.
 6. Klient ma możliwość otrzymania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu: https://kabinyakcesoria.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą prowadzącym Sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
  1. pod adresem „e-kabina” Agnieszka Czyż, adres: ul. Kącik 2, 32-700 Bochnia;
  2. telefonicznie pod numerem: 512 993 432;
  3. poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@kabinyakcesoria.pl;
  4. przez Chat na stronie Sklepu internetowego: https://kabinyakcesoria.pl/.

III.   Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz rejestracja Klientów

 1. Złożenie Zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu w ramach Sklepu internetowego.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna, bezpłatna i następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Poprzez rejestrację w Sklepie internetowym Klient zawiera ze Sprzedawcą Umowę świadczenia usług, w ramach której Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi możliwość korzystania ze Sklepu internetowego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki organizacyjno – techniczne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
 6. Po zakończeniu rejestracji w ramach Sklepu internetowego Klient uzyskuje dostęp do indywidualnego konta Klienta umożliwiającego dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym.
 7. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia są realizowane na podstawie logowania się Klienta na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie loginu i ustalonego hasła, które mają charakter poufny. 
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających bądź naruszających dobra osobiste i inne prawa chronione osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego urządzenia bądź oprogramowania;
  3. powstrzymywania się od rozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 9. Klient może rozwiązać Umowę świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez zgłoszenia żądania usunięcia konta w Sklepie internetowym i przesłanie odpowiedniego oświadczenia do Sprzedawcy w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej: sklep@kabinyakcesoria.pl.
 10. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę świadczenia usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako:
  1. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  2. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  3. rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta.

IV.   Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient powinien wejść na stronę internetową http://www.kabinyakcesoria.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Wybór zamówionego Towaru przez Klienta jest dokonywany poprzez jego dodanie do koszyka.
 4. Na każdym etapie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I PŁACĘ” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty, Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia jak również anulowania Zamówienia. 
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierało m. in. opis wybranego Towaru, wskazanie łącznej należnej ceny za wybrany Towar oraz wskazanie kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują).
 6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - ,,POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE I PŁACĘ”.
 7. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu Zamówienia, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych jego elementów, w szczególności opis Towaru, łączną cenę, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem przesłania Klientowi informacji o przyjęciu Zamówienia.
 10. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane do faktury, przy czym podania numeru NIP do faktury,  należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia.  
 11. W przypadku żądania wystawienia faktury do wydanego paragonu fiskalnego Klient powinien zwrócić paragon Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie Klienta, jeśli zgłosi on swoje żądanie nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono Towar.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
 13. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

V.   Przyjęcie Zamówienia do realizacji

 1. Cena Towaru podawana jest w polskich złotych i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towaru znajdującego się w ofercie oraz wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, jednakże cena podana przy każdym Towarze w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. Przelewem tradycyjnym;
  2. za pobraniem;
  3. poprzez serwis PayU.
 5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji:
  1. Zamówienie płatne przelewem tradycyjnym - Klient zostanie poinformowany e-mailem o oczekiwaniu na płatność przelewem bankowym zawierającym wszystkie dane do płatności i przyjęciu jego Zamówienia do realizacji;
  2. Zamówienia płatne za pobraniem – Klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego Zamówienia do realizacji;
  3. Zamówienie płatne poprzez serwis PayU - Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego Zamówienia do realizacji;
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia zostanie anulowane. W przypadku płatności poprzez serwis PayU Zamówienie nieopłacone w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia zostanie anulowane.
 7. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni powszednie. W przypadku wybrania sposobu płatności za pobraniem, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji do  3 dni roboczych po jego złożeniu. W przypadku wyboru płatności przelewem lub poprzez serwis PayU, zamówienie zostaje przekazane do realizacji do 3 dni roboczych po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony Towar. 
 8. Czas wysyłki Towaru podany jest przy opisie każdego Towaru dostępnym w Sklepie internetowym.

VI.   Dostawa

 1. Sklep realizuje dostawy Towarów wyłącznie na terenie Polski. 
 2. Dostawy Towarów realizowane są przez firmę kurierską wybraną przez Sprzedawcę.
 3. Informacje o kosztach i terminach dostawy wskazane są na stronie internetowej Sklepu http://www.kabinyakcesoria.pl.
 4. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta Klient zobowiązany jest ponieść pełne koszty zwrotu tego Towaru do Sprzedawcy.

VII.   Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Odstąpienie od Umowy sprzedaży powinno nastąpić na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które może być złożone w terminie 14 dni.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która:
  1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży również przed otrzymaniem zamówionego towaru. 
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłać przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie pisemnej wyłącznie na adres: "e-kabina" Agnieszka Czyż, ul. Kącik 2, 32-700 Bochnia lub elektronicznej wyłącznie na adres: sklep@kabinyakcesoria.pl. 
 6. W celu odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z stanowiącego załącznik do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy bądź z formularza odstąpienia od umowystanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.  
 7. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. 
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę tę uważa się za niezawartą.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres "e-kabina" Agnieszka Czyż, ul. Kącik 2, 32-700 Bochnia niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje także Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

VIII.   Reklamacje dotyczące Towaru i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Towar zgodny z Umową sprzedaży i bez wad. 
 2. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z Umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec Klientów, którzy nie są Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta (art.  558 ust.1 kodeksu cywilnego).
 4. Reklamacje dotyczące Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy „e-kabina” Agnieszka Czyż, adres: ul. Kącik 2, 32-700 Bochnia w formie pisemnej lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres mailowy: sklep@kabinyakcesoria.pl. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Do złożenia reklamacji wymagane jest dołączenie dowodu zakupu Towaru. 
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Konsumenta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku. 
 6. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towar. Towar prezentowany w Sklepie internetowym może być objęty gwarancją udzieloną przez producenta (gwaranta). Reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące prawa do reklamacji przysługujące Konsumentom stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 8. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu wad Towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

IX.   Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: e-kabina , Agnieszka Czyż 32-700 Bochnia ul. Kącik 2, sklep@kabinyakcesoria.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w zakładce Polityka prywatności, znajdującej się na stronie internetowej  https://kabinyakcesoria.pl/. 

 

XI.   Postanowienia końcowe

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Sprzedawcy.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

Data ostatniej modyfikacji Regulaminu: 01.01.2023r.